Polityka prywatności

Zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 2016/679 „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” (dalej „RODO”), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych, jest ZAUFANY KSIĘGOWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Żyrardów (adres: 96-300 Żyrardów, ulica 1 Maja nr 21, lok. 1B1, REGON: 147423494, NIP: 8381847311), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000523783.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy, w tym dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
 2. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i mienia, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
 3. marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług w czasie trwania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
 4. tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
 5. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
 6. weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, oświadczenie o wyrażeniu zgody określa cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

We wskazanych powyżej celach, z wyjątkiem realizacji obowiązków prawnych, możemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

3. Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

1) podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z namiumów:

 1. podmiotom, świadczącym usługi informatyczne, obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne
 2. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału;
 3. podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów, lub organizacji akcji marketingowych;
 4. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe.

2) innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem korespondencji;
 2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) – w związku z dokonywanymi płatnościami;
 3. podmiotom nabywającym od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów;
 4. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

4. Automatyczne podejmowanie decyzji

Świadcząc usługi możemy podejmować w sposób zautomatyzowany decyzje wywołujące istotny dla Państwa skutek. Oznacza to, że w umowach lub regulaminach możemy wskazać, że osiągnięcie lub przekroczenie ustalonych limitów transferu danych lub sygnałów z urządzeń może spowodować zawieszenie usługi lub jej działanie na innych zasadach.

5. Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

6. Jakie macie Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę

Mogą Państwo złożyć do nas:

1) wniosek o:

 1. sprostowanie nieprawidłowych danych;
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 3. ograniczenie przetwarzania poprzez wstrzymanie operacji na danych przez określony czas albonieusuwanie danych (we wniosku należy wskazać właściwy sposób ograniczenia przetwarzania);
 4. dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych;
 5. przeniesienie danych (jeżeli zostało spełnione warunki zawarte w art. 20 ust. 1 RODO);

2) sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania):

 1. jeżeli podstawą przetwarzania jest marketing bezpośredni naszych usług lub produktów – wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tym celu;
 2. jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – wówczas jesteśmy zobowiązani do zakończenia przetwarzania danych w tych celach, chyba że wykażemy (a) istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź (b) ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie zgody, taką zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, któregodokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

7. Skarga

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontakt i informacje:

ZAUFANY KSIĘGOWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w miejscowości Żyrardów
96-300 Żyrardów
ul. 1 Maja nr 21 lok. 1B1,
Tel. 606 603 597